بازاریابی ایمیل – راهنمای ایجاد لیست

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
6-places-to-capture-email-addresses-on-a-website2

بازاریابی ایمیل و ایجاد لیست

List Building و یا ساخت لیست، بخش مهمی از بازاریابی اینترنتی می باشد در حالی که بسیاری از بازاریابان جدید این مرحله بسیار مهم را نادیده […]