اسفند ۲۴, ۱۳۹۴

تفاوت بین تورنت با رپید شیر

سیستم ارسال و دریافت فایل از یک کاربر به کاربر دیگر، چه از طریق رپید شیر صورت پذیرد، چه از طریق تورنت، در ذات هیچ تفاوتی […]